حضور عضو کنسول داوری جهان در ایران

به گزارش مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران عضو کنسول داوری جهان سرکار خانم فریبا مدنی                                                                     پس از حضور در مسابقات جایزه بزرگ امارات برای برگزاری دو سمینار آموزشی به دعوت استاد احمد صافی رئیس سبک و آقای عزیزخانی ریاست سبک IMA در تاریخهای 14 بهمن و 15 بهمن ماه در ایران حضور دارند و سمینار آموزشی برگزار مینمایند سمینار نخست در شهرستان هشتگرد به همت دبیر بانوان سبک خانم هاشمی و سمینار دوم در سالن کپکانیان برگزار میگرددحضور در کلاسهای فوق برای عموم آزاد است.

You are here: اخبار و رویدادها حضور عضو کنسول داوری جهان در ایران