سمینار آموزشی در قائمشهر مازندران با حضور رئیس سبک

به گزارش مرکز فدراسیون جهانی شوتوکان در ایران و دعوت نماینده سبک در استان مازندران                                                  آقای یار علی محسن پور یکدوره سمینار آموزشی با حضور شیهان احمد صافی در تاریخ جمعه 15 اسفند ماه برگزار میگردد.

You are here: اخبار و رویدادها سمینار آموزشی در قائمشهر مازندران با حضور رئیس سبک