مسئولین سبک

عنوان

نام و نام خانوادگی

ریاست عالیه سبک

استاد رشید خدابخش

ریاست سبک

استاد احمد صافی

نائب رئیس آقایان

استاد رضا میر حبیبی

دبیر سبک آقایان

استاد بهمن حسن زاده

نائب رئیس بانوان

استاد زهرا یوسفی پروین

دبیر سبک بانوان

استاد سمیه هاشمی

صدر هیئت رئیسه

مهندس ابوالحسن کیا

اعضا هئیت رئیسه

مهندس حسن فقیهی

مهندس علی برنجکار

دکتر شهریار اسلامی تبار

مهندس مهدی حکیم پور

آقای جعفر خوبی

آقای قربان احمدی

آقای مجید محمدی بصیر

آقای برزیگر

آقای امیر ونکی

آقای بهروز نقی پور جعفری

اعضا کمیته فنی

استاد احمد صافی

استاد غلامعلی تبرزد

استاد رضا میر حبیبی

استاد بهمن حسن زاده

استاد سروش سروش نیا

استاد نادر قرائی

استاد اصغر طاهرآبادی

استاد احمد پور ابراهیمی

استاد حمید محکم کار

مسئول مالی و اداری سبک

آقای هوشنگ بزمی آذر

رئیس کمیته برگزاری مسابقات

استاد عیسی حسن زاده

دبیر کمیته برگزاری مسابقات

مهندس میثم خادمی

رئیس کمیته آزمون

استاد اصغر طاهرآبادی

دبیر کمیته آزمون

استاد رضا صافی

رئیس کمیته داوران

استاد یار علی محسن پور

دبیر کمیته داوران

استاد رضا توپی

مسئول بانوان کمیته داوران

استاد رزدا ضیا ء شهابی

کمیته تحقیقات وپژوهش

استاد سید رضا سیدی

روابط بین الملل

مهندس بهنام دائمی

مسئول روابط عمومی و اموراستانهای سبک

استاد مجید صافی

You are here: مسئولین سبک